Producenci
Promocje
Strój Czarownica Suknia, pas i kapelusz
Strój Czarownica Suknia, pas i kapelusz
59,99 zł 41,99 zł
Kombinezon kościotrup
Kombinezon kościotrup
89,00 zł 53,40 zł
szt.
Strój Wampirzyca Uwodzicielka kostium damski
Strój Wampirzyca Uwodzicielka kostium damski
59,99 zł 41,99 zł
Zakrwawiona opaska na głowę
Zakrwawiona opaska na głowę
14,99 zł 8,99 zł
szt.
Balony LED Halloween 27,5cm/11'' 4 szt
Balony LED Halloween 27,5cm/11'' 4 szt
8,99 zł 5,39 zł
szt.
Peleryna Skrzydła nietoperza z kołnierzem
Peleryna Skrzydła nietoperza z kołnierzem
49,99 zł 30,00 zł
szt.
Szminka czarna
Szminka czarna
14,99 zł 13,49 zł
szt.
Kapelusz czarownicy duży ozdobiony piórami i siatką
Kapelusz czarownicy duży ozdobiony piórami i siatką
49,99 zł 39,99 zł
szt.
Maska Kościotrup Halloween latex
Maska Kościotrup Halloween latex
79,99 zł 55,99 zł
szt.
Strój Fioletowa Wiedźma kostium damski
Strój Fioletowa Wiedźma kostium damski
169,00 zł 118,30 zł
Rękawice koronkowe czarne bez palców
Rękawice koronkowe czarne bez palców
15,99 zł 12,79 zł
szt.
Regulamin

Tu znajdziesz nowy regulamin obowiązujący od 18.01.2019r.

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NAIMPREZE.PL

         § 1. Postanowienia ogólne


1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca.
2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz
    zakupu Towarów lub świadczenia Usług, umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z
    Towarami, w tym z cenami i dostępnością Towarów, zawarcie Umowy sprzedaży, umów
    świadczenia Usług, jak również zamieszczanie Treści na zasadach określonych w Regulaminie.
    W tym celu Usługodawca udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz
    świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Niniejszy Regulamin określa:
    a.) zasady Rejestracji w Sklepie Internetowym,
    b.) zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,
    c.) warunki składania Zamówień, dostawy Towarów, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży
         za Towary,
    d.) uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od Umowy sprzedaży,
    e.) zasady składania i rozpatrywania reklamacji Użytkowników.
4. Usługi świadczone są przez Usługodawcę bezpłatnie.
5. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na Stronie Internetowej Sklepu, także w
    formacie pdf, który umożliwia nieodpłatne pobranie Regulaminu i zapoznawanie się z nim.
6. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu
    Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży lub innej umowy, do której
    te informacje się odnoszą.
7. Dokonać Rejestracji może Użytkownik będący osobą fizyczną, która ukończył co najmniej 13 rok
    życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej
    przedstawiciela ustawowego.
8. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania
    Regulaminu.
9. W związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony Internetowej Sklepu, Usługodawca
    zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników, a także informacje o aktywności 
    Użytkowników na Stronie Internetowej Sklepu. Zasady przetwarzania przez Usługodawcę
    danych osobowych Użytkowników określone są w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie
    Internetowej Sklepu pod adresem https://naimpreze.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11.

§ 2. Definicje


Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.
Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu przez Usługodawcę Klientowi
Towaru określonego w Zamówieniu za pośrednictwem Dostawcy.
Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Usługodawca w zakresie dokonywania
Dostawy Towarów.
Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika
podczas Rejestracji, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie
Internetowym.
Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
Kontakt – oznacza sposoby nawiązania przez Użytkowników kontaktu z Usługodawcą, do których
należy: (i) wysłanie wiadomości email adres e-mail: kontakt@naimpreze.pl, (ii) nawiązanie kontaktu
drogą telefoniczną z wykorzystaniem następującego numeru telefonu: +48 606 990 370,
korespondencyjnie lub osobiście na adres Usługodawcy: Naimpreze.pl, ul. Ożarowska 40/42, 05-850
Duchnice z dopiskiem „naimpreze.pl”.
Klient – oznacza Użytkownika, który zawarł z Usługodawcą Umowę sprzedaży.
Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz
przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia
usługi prowadzenia Konta Klienta.
Login - oznacza adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i
każdorazowego korzystania z Konta Klienta.
Newsletter – oznacza informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Usługodawcy lub innych podmiotów
wysyłane Użytkownikowi za jego zgodą drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub w jego imieniu.
Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych
Użytkownika dostępny na Stronie Internetowej Sklepu.
Potwierdzenie Zamówienia – oznacza wiadomość email wysłaną przez Usługodawcę na adres email
wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik
samodzielnie wypełnił zdalnie na Stronie Internetowej Sklepu) potwierdzającą, że wskazane w jej
treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Usługodawcę.
Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą
dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny w domenie
www.naimpreze.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Towarach i
jego dostępności oraz kupić Towar, a także korzystać z Usług.
Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Sklep
Internetowy, działający w domenie www.naimpreze.pl.
Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, mogący być
przedmiotem Umowy sprzedaży. Istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na Stronie
Internetowej Sklepu. Obraz Towaru przedstawiony na Stronie Internetowej Sklepu jest tylko
wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny.
Treści – oznaczają komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika na Stronie
Internetowej Sklepu.
Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Usługodawcy
przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do
informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają
na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawieraną na
odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem, a Usługodawcą w
rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Doręczenie przez Usługodawcę
Klientowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia
jest toż same z zawarciem Umowy sprzedaży. Na treść Umowy sprzedaży składa się treść
Zamówienia. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umowy sprzedaży w odpowiednim zakresie.
Umowa sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku
polskim i w takim języku powinna być interpretowana,
Usługi – oznaczają wskazane w § 11 Regulaminu usługi świadczone nieodpłatnie przez Usługodawcę
drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie.
Usługodawca – oznacza spółkę pod firmą NAIMPREZE.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000749582, posługującą się nadanym numerem NIP: 5252758294
oraz numerem REGON: 380850333, prowadzącą Sklep Internetowy.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą
być świadczone Usługi lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towaru.


§ 3. Funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu


1. Strona Internetowa Sklepu umożliwia Klientom:
   a.) zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie (wymaga Rejestracji i logowania),
   b.) powiadamianie o statusie zamówień w Sklepie Internetowym (wymaga Rejestracji i
        logowania),
   c.) kontrolowanie i zarządzanie zamówieniami (wymaga Rejestracji i logowania),
   d.) dostęp do Konta Klienta (wymaga Rejestracji i logowania),
   e.) informowanie o Towarach w Sklepie Internetowym,
   f.) korzystanie z Usług (korzystanie z Usług nie wymaga Rejestracji za wyjątkiem usługi
       prowadzenia Konta Klienta),
   g.) składanie Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie,
   h.) wypełnianie i przesyłanie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży
       zawartej w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę
       formularza elektronicznego (nie wymaga Rejestracji i logowania),
   i.) wypełnianie i przesyłanie Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego Towaru
       nabytego w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę
       formularza elektronicznego (nie wymaga Rejestracji i logowania).


§ 4. Warunki techniczne


1. Do przeglądania Strony Internetowej Sklepu, w tym przeglądania Towarów w Sklepie
    Internetowym, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką
    internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub
    Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej
    Sklepu, w tym Rejestracji, a także składania zamówień na Towary, niezbędne jest ponadto
    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz Treści poprzez stosowanie
    środków technicznych i organizacyjnych w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych
    przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła
    dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie
    Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną
    jest związane z ryzykiem i może grozić przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i
    urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem
    do danych Użytkownika, w tym danych osobowych, przez nieuprawnione osoby trzecie. W celu
    minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia
    techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację
    Użytkownika w sieci Internet.


§ 5. Rejestracja


1. W celu utworzenia Konta Klienta, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
2. Do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym niezbędne jest podanie następujących
    danych osobowych: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.
3. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
4. W celu Rejestracji, Użytkownik winien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez
    Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą
    elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu
    rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
5. W procesie Rejestracji Użytkownik podaje Login oraz Hasło, poprzez które następnie uzyskuje
    dostęp do Konta Klienta. Użytkownik nie może udostępniać Hasła osobom trzecim.
6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z
    Regulaminem.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie,
    drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie
    Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą
    elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do
    Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
8. Po dokonaniu Rejestracji, każdorazowe logowanie następuje przy użyciu danych wskazanych
    przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik opuszczając Stronę Internetową
    Sklepu, każdorazowo winien wylogować się z Konta Klienta.
9. Konto Klienta zawiera informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. Zalogowany
    Użytkownik ma wgląd do swoich danych, może je modyfikować oraz może w każdym momencie
    usunąć Konto Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są
    w Polityce Prywatności.
10. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych zapisanych na Koncie Klienta.


§ 6. Zamówienia


1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Usługodawcy w
    rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert
    zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Użytkownik może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony
    Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem zakazów lub
    ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa.
3. Użytkownik składający Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje
    Zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do Zamówienia
    następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA" lub analogicznego pod danym Towarem
    prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Użytkownik po skompletowaniu całości
    Zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa
    Zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie
    Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub analogicznego. Każdorazowo przed
    przesłaniem Zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za 
    wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany
    ponieść w związku z Umową sprzedaży.
4. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia
    Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
5. Po złożeniu Zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres email
    Potwierdzenie Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o
    przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje
    zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie Zamówienia stanowi potwierdzenie Klientowi
    warunków zawartej Umowy sprzedaży.
6. Po dokonaniu Dostawy zakupionego Towaru, Usługodawca w ramach realizacji Umowy
    sprzedaży może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia
    ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak
    nie zobowiązany do jej wypełnienia.


§ 7. Płatności


1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i
    nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient
    będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie
    poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
    a.) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja
         Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę Potwierdzenia
         Realizacji Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy),
    b.) przelew bankowy lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Eletronic,
         Maestro) poprzez zewnętrzny system płatności transferu obsługiwany przez spółkę pod firmą
         Blue Media S.A. (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu
         Klientowi przez Usługodawcę Potwierdzenia Realizacji Zamówienia oraz po otrzymaniu
         przez Usługodawcę informacji z systemu Blue Media o dokonaniu płatności przez Klienta),
    c.) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (realizacja
         Zamówienia następuje z chwilą zapłaty ceny sprzedaży za Towar).
3. W przypadku wyboru przez Klienta przelewu tradycyjnego jako formy płatności, Klient
    zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni od daty Potwierdzenia Realizacji
    Zamówienia.
4. Jeżeli w tym terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej Klient nie dokona zapłaty, Usługodawca
    wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na
    Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również
    informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy
    sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności,
    Usługodawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na
    podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta zwrot płatności następuje
    niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym
    Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy
    sprzedaży. Usługodawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
    sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny
    sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania
    płatności z rachunku bankowego/rachunku w SKOK lub za pomocą karty płatniczej, zwrot
    płatności następuje na ten rachunek w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą
    płatniczą, której użyto dla dokonania płatności.


§ 8. Dostawa


1. Usługodawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez
    wad.
3. Usługodawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych
    potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
4. Termin Dostawy wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.
5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w
    formularzu zamówienia.
6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres email Klienta informacja
    potwierdzająca nadanie przesyłki przez Usługodawcę.
7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
    danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać
    od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
8. Na każdy sprzedany Towar wystawiany i dostarczany jest Klientowi dokument sprzedaży w
    postaci faktury przesyłanej drogą elektroniczną na adres email Klienta.
9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy
    składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie
    próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W
    przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Usługodawcy przez Dostawcę,
    Usługodawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając
    ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.


§ 9. Odpowiedzialność Usługodawcy


1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Usługodawca jest
    odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną na zasadach
    określonych w Kodeksie Cywilnym (rękojmia), z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Jakiekolwiek
    postanowienie Regulaminu, w tym w niniejszym § 9, nie wyłączają ani nie ograniczają
    uprawnień Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w
    szczególności w art. 556–576 Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów należy składać Usługodawcy na adres pocztowy
    lub email Usługodawcy wskazany jako Kontakt. W przypadku reklamacji dotyczących
    Towarów, dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, zalecane jest dostarczenie
    reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym --- > formularz reklamacyjny.
3. O ile krótszy czas udzielenia odpowiedzi na reklamację nie wynika z bezwzględnie
    obowiązujących przepisów prawa, odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie 30 dni od
    daty jej otrzymania z zastrzeżeniem, że odpowiedź na reklamację złożoną przez Konsumenta na
    podstawie przepisów o rękojmi udzielana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
4. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio Usług świadczonych przez Usługodawcę.
    Reklamacje na działalność Usługodawcy należy składać na adres pocztowy lub adres email
    wskazany jako Kontakt.
5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w formie pisemnej lub innym Trwałym nośniku, w
    sposób odpowiadający sposobowi złożenia reklamacji.
6. Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub
    gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do
    obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z
    tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do uprawnienia Klienta niebędącego
    Konsumentem do żądania usunięcia wady, a ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do
12 miesięcy od daty wydania Towaru. W takim przypadku Usługodawca wedle swego wyboru
    niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Usługodawca może
    również zaproponować odstąpienie od Umowy sprzedaży za zwrotem takiemu Klientowi
    niebędącemu Konsumentem ceny zapłaconej za Towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym
    zakresie odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru w stosunku do
    Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie
    obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie
    odpowiedzialność Usługodawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami z
    powodu wady Towaru ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Usługodawcy za
    nabycie danego Towaru.
7. W ramach realizacji Usług Usługodawca zapewnia techniczną sprawność i poprawność
    działania Sklepu Internetowego, w tym prawidłowe przekazywanie pomiędzy Klientem a
    Usługodawcą informacji w ramach składania Zamówienia i za niniejsze jest odpowiedzialny.
8. Żadne postanowienie Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności
    Usługodawcy za szkody, które według przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie
    podlegają wyłączeniu lub ograniczeniu.
9. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
    a) za szkody wynikłe z korzystania przez Użytkowników z Sklepu Internetowego sprzecznego
        z normalnym korzystaniem z Sklepu Internetowego (zgodnym z jego przeznaczeniem),
    b) za Treści umieszczane przez Użytkownika, w tym za szkody związane z zamieszczeniem
        Treści naruszających postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa
        lub dobre obyczaje,
    c) z tytułu naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich poprzez korzystanie z Sklepu
        Internetowego poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
    d) za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji rozpowszechnionych przez innych
        Użytkowników na Stronie Internetowej Sklepu,
    e) za szkody wynikłe z usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika Treści sprzecznych z
        postanowieniami Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
    f) za szkody wynikłe z niedotrzymania przez Użytkownika ochrony właściwych danych
       zapisanych na Koncie Klienta oraz z nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad
       bezpieczeństwa korzystania z sieci Internet.


§ 10. Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta


1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem,
    może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu
    Internetowej bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie to może
    zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wskazany jako Kontakt w terminie
    14 (czternastu) dni. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży
    zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
2. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie Usługodawcy informacji dotyczącej
    wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed jego upływem.
    Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego
    załącznik do Regulaminu, jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy
    stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
    Skorzystanie z wymienionych wzorów nie jest obowiązkowe --- > formularz odstąpienia od umowy.
3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży liczony jest:
    a) w przypadku sprzedaży rzeczy – od dnia, w którym w którym Konsument wszedł w
        posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
        Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy,
    b) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które
        dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w
        posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż
        przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
    c) w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony –
        od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba
        trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z
        rzeczy,
    d) w pozostałych przypadkach – od daty zawarcia Umowy sprzedaży.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, Usługodawca zwraca
    Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru (z
    wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
    dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę).
    Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14
    (czternaście) dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu
    prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Usługodawca jest zobowiązany dokonać zwrotu
    płatności w sposób określony w § 7 ust. 5 powyżej.
5. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do
    czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
    wcześniej. Uprawnienie do wstrzymania zwrotu płatności nie przysługuje Usługodawcy w
    przypadku, w którym Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta.
6. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ma obowiązek zwrócić Towar
    Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
    Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam
    odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
    korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
    funkcjonowania Towaru.
8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
    a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
        specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający
        krótki termin przydatności do użycia,
    c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,
        którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
        względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    d) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój
        charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
    e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
        komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
        otwarte po dostarczeniu,
    f) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
        konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
        świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
    g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
    h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
        spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
        terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od
        umowy.
4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Usługodawcy w sytuacji odstąpienia od Umowy
    sprzedaży zawartej na odległość ponosi Konsument (np. koszt odesłania Towaru do
    Usługodawcy). Konsument nie jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu
    Towaru w przypadku, w którym Usługodawca zgodził się ponieść te koszty lub w innych
    przypadkach przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.


§ 11. Usługi świadczone przez Usługodawcę


1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące
usługi:
   a.) usługę Newslettera,
   b.) usługę prowadzenia Konta Klienta,
   c.) usługę poleć znajomemu,
   d.) usługę zapytaj o produkt,
   e.) usługę zamieszczania opinii.
2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu
    udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w
    sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Użytkownik może wyrazić uprzednią zgodę na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu
    innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
    drogą elektroniczną. Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne
    i nie warunkuje realizacji złożonego Zamówienia.
5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej,
    wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach
    w ofercie Usługodawcy lub osób trzecich. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do
    Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę.
6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się
    z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości email wysłanej
    w ramach usługi Newsletter lub poprzez cofnięcie zgody poprzez Konto Klienta na wysyłanie
    Newslettera.
7. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych
    w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach
    Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał
    podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już
    zrealizowanych.
8. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta
    Klienta wysyłając do Usługodawcy wiadomość email na adres email podany jako Kontakt.
    Żądanie usunięcia Konta Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika
    oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.
9. Usługa poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Usługodawcę Użytkownikom wysłanie
    przez Użytkownika do znajomego, wiadomości pocztą elektroniczną dotyczącej wybranego przez
    nich Towaru. Użytkownik przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być przedmiotem
    polecenia, a następnie poprzez funkcję „poleć znajomemu” wypełnia formularz podając swój
    adres poczty elektronicznej oraz adres poczty elektronicznej osoby znajomej, której chce polecić
    wybrany Towar. Użytkownik nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż
    polecenie wybranego Towaru. Użytkownik nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu
    korzyści za korzystanie z przedmiotowej usługi.
10. Rezygnacja z usługi poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu
    wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Użytkownika.
11. Usługa zapytaj o produkt, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie
    Internetowej Sklepu wiadomości do Usługodawcy.
12. Rezygnacja z usługi zapytaj o produkt, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu
    wysyłania zapytań do Usługodawcy.
13. Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu przez Usługodawcę, Klientom
    posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i
    subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
14. Rezygnacja z usługi zamieszczania opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu
    zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
15. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych,
    w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników,
    naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy
    zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami
    bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony
    Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta
    i Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii
    stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i Usług. Usługodawca zawiadamia
    Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i Usług wysyłając wiadomość pocztą
    elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.


§ 12. Zasady zamieszczania treści przez Użytkownika na Stronie Internetowej Sklepu
oraz
zasady odpowiedzialności z tego tytułu


1. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego
    rozpowszechniania Treści. Zamieszczane Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie
    powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie
    podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2. Użytkownik oświadcza, że:
    a.) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności
         przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw
         własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które
         składają się na Treści,
    b.) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach Usług danych osobowych, wizerunku oraz
         informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą
         osób, których one dotyczą,
    c.) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz
         Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie
         zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
    d.) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
         1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
    a.) zamieszczania w ramach korzystania z Usług danych osobowych osób trzecich oraz
         rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody
         osoby trzeciej,
    b.) zamieszczania w ramach korzystania z Usług treści o charakterze reklamowym i/lub
         promocyjnym.
4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem
    otrzymania powiadomienia zgodnie z § 13 Regulaminu.
5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z Usług
    następujących Treści:
    a.) sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,
    b.) naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw
         autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą
         przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
    c.) posiadających charakter obraźliwy bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób,
         zawierających słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub
         określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
    d.) naruszających w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy
         obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z § 13 Regulaminu, Usługodawca zastrzega
   sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w
   ramach korzystania przez nich z Usług, w szczególności w odniesieniu do Treści, co do których,
   opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą
   one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
   Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.
7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych
   przez niego Treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.


§ 13. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw


1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie
   Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność,
   przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na
   podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu na adres
   poczty elektronicznej wskazany jako Kontakt.
2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania
   mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, Treści będących przyczyną naruszenia.


§ 14. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (nie dotyczy Umów
sprzedaży)


1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
   elektroniczną prowadzenia Konta Klienta w każdym czasie i bez podania przyczyn, z
   zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy
   oraz postanowień poniżej.
2. Użytkownik przesyła do Usługodawcy złożone w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez
   wysłanie wiadomości email oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi
   prowadzenia Konta Klienta na adres wskazany jako Kontakt. Rozwiązanie umowy o świadczenie
   usługi prowadzenia Konta Klienta następuje z chwilą otrzymania przez Usługodawcę
   oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta. Otrzymanie przez
   Usługodawcę oświadczenia zawierającego żądanie usunięcia Konta Klienta jest równoznaczne ze
   złożeniem Usługodawcy oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi
   prowadzenia Konta Klienta.
3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta drogą
   elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres email
   podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi
   prowadzenia Konta Klienta następuje z upływem 14 dni od otrzymania przez Użytkownika
   oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.


§ 15. Licencje


1. Z chwilą opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu Treści spełniającej cechy utworu
   określone w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
   Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej
   licencji z prawem sublicencji na czas nieokreślony na korzystanie i rozporządzanie w części lub
   w całości daną Treścią, w zakresie niezbędnym dla świadczenia Usług, w tym opracowywania na
   jej podstawie utworów zależnych, na następujących polach eksploatacji:
   a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
       egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
       oraz techniką cyfrową,
   b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -
       wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
   c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) - publiczne
       wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
       także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
       w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. W zakresie udzielonej licencji Użytkownik zezwala ponadto na rozpowszechnianie Treści bez
   oznaczenia autorstwa lub z oznaczeniem autorstwa – według wyboru Usługodawcy.


§ 16. Zmiana Regulaminu


1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów, jakimi są:
   a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni
       wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu
       zachowania zgodności z prawem,
   b) konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień,
       interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych, mających
       bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania
       Regulaminu,
   c) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych usług
      świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu,
   d) zmiana warunków technicznych świadczenia Usług,
   e) zmiana zakresu Usług,
   f) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie
      wystąpiłyby w Regulaminie,
   g) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów
       elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie,
   h) zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
    i) przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom.
2. Użytkownicy posiadający Konto Klienta zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w
   wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji,
   wysłanej na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.
   Pozostali Użytkownicy zostaną poinformowani w komunikacie na stronie głównej Sklepu
   Internetowego, widocznym na co najmniej 14 dni przez wejściem w życie nowego Regulaminu.
   Informacja o zmianie Regulaminu zawiera wskazanie daty, z jaką nowy Regulamin wchodzi w
   życie oraz treść zmienionego Regulaminu.
3. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Użytkownika posiadającego Konto Klienta, który nie
   wypowie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta Klienta przed
   datą wskazaną w powiadomieniu o zmianie jako data wejścia zmienionego Regulaminu w
   życie.
4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z
   dotychczasową treścią Regulaminu.


§ 17. Postanowienia końcowe


1. Umowy z Usługodawcą są zawierane w języku polskim.
2. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Usługodawca nie
   korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie
   korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. W związku z obowiązkiem informacyjnym ciążącym na Usługodawcy, Usługodawca informuje,
   że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego
   systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym
   (platformaODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z
   punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego
   rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
   sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostają
   poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca może kierować do niego powiadomienia
   bezpośrednio związane z Usługami, z których korzysta Użytkownika, w szczególności o zmianie
   Regulaminu.
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niewykonanie przez Usługodawcę uprawnień
   przewidzianych postanowieniami Regulaminu lub prawa przysługującego Usługodawcy na
   podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi zrzeczenia się ich przez
   Usługodawcę, a takie uprawnienia i prawa pozostaną dyspozycyjne dla Usługodawcy.
7. Usługodawca może udostępnić Sklep Internetowy również za pomocą innych kanałów dostępu
   (np. jako aplikacja mobilna), określając zarazem szczególne warunki korzystania z takich
   kanałów dostępu.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu
   teleinformatycznego Sklepu Internetowego oraz prac naprawczych, mogących powodować
   okresowe ograniczenie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z określonych
   funkcjonalności bądź całego Sklepu Internetowego. Usługodawca dołoży starań, aby ewentualne
   zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego było dokonywane w godzinach nocnych i trwało
   możliwie jak najkrócej. O planowanych przerwach w dostępności Sklepu Internetowego
   Usługodawca powiadomi za pomocą komunikatu w Sklepie Internetowym z odpowiednim
   wyprzedzeniem.
9. Czasowe zawieszenie funkcjonalności Sklepu Internetowego nie oznacza woli rozwiązania przez
   Usługodawcę umów z Użytkownikami.
10. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na
   Trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
11. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego
   Regulaminu jest prawo polskie.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2018 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium