Producenci
Promocje
Strój Czarownica Suknia, pas i kapelusz
Strój Czarownica Suknia, pas i kapelusz
59,99 zł 41,99 zł
Pojemnik na świece Halloween 8 elementów
Pojemnik na świece Halloween 8 elementów
6,99 zł 6,29 zł
szt.
Maska horror
Maska horror
8,99 zł 5,39 zł
szt.
Palce rzeźnia - 5 elementów w zestawie
Palce rzeźnia - 5 elementów w zestawie
9,99 zł 5,99 zł
szt.
Maska Halloween na całą twarz
Maska Halloween na całą twarz
49,99 zł 44,99 zł
szt.
Fluid do makijażu na bazie wody 28ml w tubie czarny
Fluid do makijażu na bazie wody 28ml w tubie czarny
7,99 zł 7,19 zł
szt.
Rękawice kościotrupa długie czarne
Rękawice kościotrupa długie czarne
21,99 zł 17,59 zł
szt.
Peruka wiedźmy długie włosy 60cm
Peruka wiedźmy długie włosy 60cm
29,99 zł 26,99 zł
szt.
Peruka włosy długie proste 44cm czarna
Peruka włosy długie proste 44cm czarna
39,99 zł 27,99 zł
szt.
Lateks w płynie transparentny latex 28,57ml
Lateks w płynie transparentny latex 28,57ml
15,99 zł 8,00 zł
szt.
Zestaw do makijażu Halloween dla dzieci
Zestaw do makijażu Halloween dla dzieci
24,99 zł 21,00 zł
szt.
Polityka prywatności

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w zakresie:

 • serwisu internetowego naimpreze.pl (www.naimpreze.pl) (dalej jako „Serwis”),
 • profilu (fanpage) „naimpreze.pl” w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/naimpreze_pl) (dalej jako „Profil”),
 • komunikacji z Panem/Panią przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger) 

– jest NAIMPREZE.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000749582, posługująca się nadanym numerem NIP: 5252758294 oraz numerem REGON: 380850333, z kapitałem zakładowym w wysokości 200.000,00 złotych (dalej jako „Administrator”).

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z Administratorem w formie pisemnej na adres siedziby: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@4funmedia.pl.

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:

1.     w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wskazanych w punkcie 1.3 Polityki Prywatności (link), i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną,

2.     w celu podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (np. założenie konta w Serwisie) i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli doszło do jej zawarcia,

3.     w celu podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy sprzedaży towarów z asortymentu Serwisu oraz realizacji takiej umowy, jeżeli doszło do jej zawarcia,

4.     w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości,

5.     na podstawie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celach marketingowych w tym także poprzez dostarczanie treści marketingowych za pomocą określonego środka komunikacji (np. e-mail, SMS/MMS), - w przypadku, gdy Spółka lub podmiot trzeci otrzymały od Pana/Pani taką zgodę. Podmioty trzecie, o których mowa w punkcie 1.24. Polityki Prywatności przetwarzają dane osobowe we własnych celach marketingowych.

1.     Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO” w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

2.     Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku niezbędności przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do wykonaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem takiej umowy z Administratorem.

3.     Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku niezbędności przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do wykonaniu umowy sprzedaży lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem takiej umowy z Administratorem (dotyczy sytuacji, gdy sprzedawcą towaru jest Administrator).

4.     Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w przypadku wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

5.     Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku, gdy Spółka lub inny podmiot otrzymały od Pana/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celach marketingowych.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta Administratora lub wyznaczoną do kontaktu z Administratorem, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się z Administratorem, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu kontrahenta, a także: (i) w celu realizacji umowy pomiędzy Administratorem a reprezentowanym przez Pana/Panią podmiotem i w (ii) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

W zakresie komunikacji z Panem/Panią przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger), Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, czyli w celu udzielania odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania oraz w celach marketingowych – w przypadku, gdy Administrator otrzymał od Pana/Pani taką zgodę.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku, gdy Administrator otrzymał od Pana/Pani zgodę.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Jeżeli odwiedza Pan/Pani Profil, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Panu/Pani aktywności na Profilu, przedstawienia informacji o działaniach Administratora, a także w celach statystycznych i analitycznych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. poprawiania jakości świadczonych usług oraz promowania działalności Administratora.

Jednocześnie wskazujemy, że administrator serwisu Facebook może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe we własnych celach.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Komu będą przekazywane dane osobowe?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – mogą być ponadto podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług podwykonawczych oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora (np. usługi informatyczne, usługi kurierskie, usługi pocztowe), a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udostępnienie danych osobowych – także podmioty współpracujące z Administratorem, które realizują własne cele marketingowe.

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania takiej zgody, a w razie braku wycofania takiej zgody nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów, dla jakich takie zgody zostały zebrane.

Jeżeli jest Pan/Pani użytkownikiem Serwisu, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane (z zastrzeżeniem przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) przez okres:

1.     niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 1.3. Polityki Prywatności,

2.     trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej przez Pana/Panią z Administratorem (jeżeli do zawarcia takiej umowy doszło), a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,

3.     wymagany przepisami prawa podatkowego oraz o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez reprezentowany przez Pana/Pani podmiot z Administratorem, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

W zakresie komunikacji z Panem/Panią przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger) Pana/Pani dane osobowe są usuwane niezwłocznie po zakończeniu konwersacji, chyba że udzielił Pan/Pani odpowiedniej zgody – w takim przypadku Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania takiej zgody, a w razie braku wycofania takiej zgody nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów, dla jakich takie zgody zostały zebrane.

Jeżeli odwiedza Pan/Pani Profil, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej w zakresie odwiedzania Profilu.

Jakie uprawnienia przysługują Panu/Pani w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (prawo do informacji o przetwarzanych danych),
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są błędne),
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania (w razie gdy istnieją możliwości techniczne), przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w razie wniesienia takiego sprzeciwu dane nie będą już dalej przetwarzane dla celów takiego marketingu),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli osoba, które dane dotyczą, uważa, że przetwarzanie jej danych narusza prawo.

Powyższe uprawnienia są realizowane zgodnie z przepisami RODO.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Dane na temat użytkowników Serwisu naimpreze.pl podawane są dobrowolne. Podanie ich jest jednak niezbędne do korzystania z serwisu oraz zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Jeżeli za pośrednictwem Serwisu zawiera Pan/Pani umowę sprzedaży towaru, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Bez podania danych wskazanych jako obowiązkowe, nie jest możliwe złożenie zamówienia.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta Administratora, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem.

Jeżeli komunikuje się Pan/Pani z Administratorem przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger), to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania treści od Administratora.

Jeżeli odwiedza Pan/Pani Profil, to podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, ale niezbędne do Pana/Pani aktywności na Profilu.

Dobrowolność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W odniesieniu do realizacji niektórych celów, wskazanych powyżej, Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody można dokonać kontaktując się z Administratorem pisemnie na adres siedziby (ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@4funmedia.pl jak również za pomocą ustawień swojego konta w Serwisie.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Informacje ogólne

 • Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników (dalej „Użytkownicy”) serwisu internetowego naimpreze.pl (dalej: „Serwis”) jak również do innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca czyli spółka pod firmą NAIMPREZE.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000749582, posługująca się nadanym numerem NIP: 5252758294 oraz numerem REGON: 380850333, z kapitałem zakładowym w wysokości 200.000,00 złotych (dalej jako „Administrator”)
 • Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności zawarcia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wykonywania tej umowy, oraz w celu realizacji następujących prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy:
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu,
  • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu),
  • podnoszenia jakości Serwisu,
  • nawiązaniu kontaktu z Usługodawcą przez Użytkownika oraz
  • ewentualnego przesyłania przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych (treści marketingowych) – w razie wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody na użycie w tym celu określonego kanału komunikacji.
 • Dane kontaktowe osoby wyznaczonej przez Usługodawcę do koordynowania ochrony danych osobowych, to: daneosobowe@4funmedia.pl. Na powyższy adres e-mail można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę.
 • Serwis umożliwia Użytkownikowi założenie konta (rejestracja). Użytkownik może założyć konto w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, które umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu. W przypadku logowania się do konta w Serwisie za pośrednictwem innej platformy, która umożliwia weryfikację i uwierzytelnienie Użytkownika – Administrator otrzymuje dane od podmiotów udostępniających taką usługę, tj. Facebook lub Google.

Realizacja praw osób, których dotyczą dane osobowe.

 • Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o: (i) potwierdzenie, że Usługodawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą, (ii) sprostowanie danych osobowych, (iii) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, (iv) przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania ww. danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie gdy istnieją ku temu możliwości techniczne, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody), (v) sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Usługodawcy), w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w razie wniesienia takiego sprzeciwu dane nie będą już dalej przetwarzane dla celów takiego marketingu).
 • Powyższe wnioski i żądania będą realizowane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”). Powyższe oznacza, że w przypadkach wymienionych w przepisach RODO ww. uprawnienia nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe. Ponadto, jeżeli żądania osoby, których dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Usługodawca może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań.
 • Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa) lub w postaci wiadomości e-mail na adres daneosobowe@4funmedia.pl.
 • W przypadku braku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania ww. danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.
 • Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność, oznacza brak realizowania przez Usługodawcę złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.
 • Wniosek jest rozpatrywany w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Usługodawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Usługodawcę. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z działającym w ramach organizacji Usługodawcy koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.
 • Usługodawca przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej 3 (trzech) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Usługodawcy dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do 2 (dwóch) miesięcy, o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Usługodawca dochowa starań, aby termin nie ulegał ww. wydłużeniu.
 • W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:
  • cel przetwarzania,
  • kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  • planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
  • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
  • prawo do żądania od Usługodawcy sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku, gdy takie prawo przysługuje),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego (komputerowego).
 • Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres e-mail koordynatora ds. ochrony danych osobowych: daneosobowe@4funmedia.pl. Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej doręczenia, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez koordynatora ds. ochrony danych osobowych Administratora.

Pozostałe postanowienia

 • W przypadku gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej (treści marketingowej) drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, ), osobie, która wyraziła powyższą zgodę, przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody. Zgodę można cofnąć np. poprzez wysłanie e-maila na adres wskazany w punkcie 1.4 powyżej wpisując w tytule słowo „rezygnacja”. Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 • Usługodawca oświadcza, że dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres wskazany w punkcie 1.4 powyżej.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Pliki cookies i logi systemowe

 • Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu możliwości korzystania z Serwisu oraz na jego ulepszeniu.
 • Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiająin.: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 • Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików typu cookies i korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików typu cookies na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 • Część plików cookies umieszczanych w urządzeniach Użytkowników służy celom marketingowym, w szczególności w celu wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników. W ramach Serwisu mogą być wyświetlane reklamy w oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach. Ponadto, dane o aktywności Użytkowników w Serwisie mogą być udostępniane podmiotom trzecim (pełna lista takich podmiotów znajduje się tutaj [link]), które współpracują z Usługodawcą w zakresie działań marketingowych. Oznacza to m.in., że Użytkownik może zobaczyć na innych stronach reklamy, które są wyświetlane w oparciu o aktywność Użytkownika w Serwisie.
 • Usługodawca informuje, że podmioty trzecie, o których mowa w pkt 1.24 powyżej, mogą mieć dostęp do Serwisu i przez to mogą umieszczać w urządzeniach Użytkownika swoje pliki cookies w celu wyświetlania reklam w Serwisie. Pliki cookies Usługodawcy oraz innych podmiotów umożliwiają również mierzenie jak często Użytkownikowi wyświetlane są reklamy i jak efektywnie są prowadzone kampanie marketingowe.

Hosting

 • Usługodawca, na podstawie pisemnej umowy, powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce firmom hostingowym (…) w celu prawidłowego wykonania przez ww. firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem.
 • Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 1 października 2018 r.

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium